Volejte +420 518 321 881 Jednotna Klasifikace logo 24px info-ico1 Všechny kontakty

29. 11. 2013
15:31

ZAHRADY POD HÁJEM

Národní přírodní rezervace Zahrady pod Hájem se rozkládá na ploše 162,3 ha na svahu kopce Háj (573 m), při východním okraji obce Velká nad Veličkou, v jihozápadní části Bílých Karpat. Jedná se o zajímavý komplex luk a sadů, pestrost tohoto území doplňují políčka, lesíky, osamělé stromy či křoviny, což vytváří velmi přitažlivou krajinu. Tato oblast je však cenná především z hlediska přírodovědného.

Na území NPR se vyskytují vzácné a chráněné druhy rostlin a živočichů. Chloubou NPR jsou především četné druhy orchidejí: roste tu několik druhů vstavačů, hlavinka horská či vemeník dvoulistý. Tořič čmelákovitý tu roste nejhojněji z celé České republiky. Přirozeně se zde vyskytují i některé další druhy chráněných rostlin (např. kriticky ohrožená sítina kulatoplodá či kyprej yzopolistý). Půvab zdejších luk oživují vzácné druhy motýlů (mezi nejkrásnější patří otakárek fenyklový a otakárek ovocný). Můžeme se zde setkat i s nevšedními druhy ptáků (např. krutihlav obecný či bramborníček černohlavý). Z ostatních zástupců fauny si uvedeme slepýše křehkého či kuňku žlutobřichou.

Náletové dřeviny jsou pravidelně odstraňovány a louky jsou ošetřovány kosením jednou ročně. V rámci zachování místního přírodního bohatství se zde pěstují horňácké odrůdy ovocných stromů.

 

Informace o poloze:

Odkaz na mapy.cz:   www.mapy.cz 

GPS souřadnice:      48°53'22.759"N, 17°32'6.717"E

 

JAZEVČÍ

Národní přírodní rezervace Jazevčí (99,2 ha) je velmi cenným územím ochraňujícím vzácné druhy rostlin a živočichů. Najdeme ji na severovýchodních svazích kopce Hradisko (636 m) v blízkosti silnice vedoucí z obce Javorník do Suchovských mlýnů. NPR Jazevčí je velmi půvabná i z hlediska povahy krajiny, protože se zde druhově pestré louky střídají s roztroušenou zelení i s lesíky. Okrajem chráněného území protéká řeka Velička, která ještě zvyšuje atraktivitu oblasti.

Vyskytuje se zde velké množství chráněných druhů rostlin i živočichů. Byl zde zjištěn výskyt deseti druhů orchidejí (např. prstnatec plamatý sedmihradský, tořič čmelákovitý, rudohlávek jehlancovitý). Z ostatních zástupců flóry si povšimneme mečíka střechovitého, kosatce pestrého, hvozdíka pyšného a dalších vzácných rostlin. Na zamokřených místech rezervace se pravidelně vyskytuje prstnatec májový či šáchor hnědý. Bez zajímavosti jistě není jarní výskyt sněženky podsněžníku.

Je zcela přirozené, že druhově pestrá flóra k sobě váže četné druhy chráněných živočichů. Z mnoha druhů ptáků vybereme ty nejzajímavější: můžeme se zde setkat s velmi vzácným chřástalem polním, pěnicí vlašskou, ťuhýkem šedým, bramborníčkem hnědým i černohlavým či pestře zbarvenou žluvou hajní. V lesních porostech a na jejich okrajích můžeme spatřit kuňku žlutobřichou a skokana hnědého, příhodné podmínky tu nalézá i slepýš křehký, na loukách přeletuje vzácný motýl okáč jílkový. Není žádným překvapením, že zdejší oblast vytváří domov pro mnoho ostatních druhů hmyzu, zejména rovnokřídlý hmyz a mravence.

Dříve docházelo k zarůstání lučních porostů náletovými dřevinami, které však již byly odstraněny. Podobně jako na ostatních bělokarpatských loukách se i zde napomáhá zachování charakteru lučních porostů pravidelným kosením.

 

Informace o poloze:

Odkaz na mapy.cz:   www.mapy.cz 

GPS souřadnice:      48°52'16.640"N, 17°33'54.141"E

 

PORÁŽKY

Národní přírodní rezervace Porážky, rozkládající se na ploše 49,8 ha, se nachází asi 3 km SV od obce Nová Lhota. Zhruba polovina území rezervace se nalézá již v sousedním okrese Uherské Hradiště. Povaha krajiny je dána druhově bohatými loukami s rozptýleně rostoucími osamělými stromy a keřovými porosty.

NPR Porážky je významná především výskytem cévnaté rostliny všivce statného, přitom je nutné poznamenat, že se jedná o ojedinělý výskyt v rámci celé České republiky. Zajímavostí je výskyt teplomilných trav v poměrně značné nadmořské výšce (okolo 600 m).

Na území rezervace bylo registrováno přibližně 300 druhů cévnatých rostlin, z nichž nejvýznamnější je již zmíněný všivec statný. NPR je též významnou lokalitou orchidejí – roste tu např. pětiprstka žežulník pravá, hlavinka horská, vemeník dvoulistý či střevíčník pantoflíček. Za zmínku jistě stojí i další druhy vzácných rostlin – např. kosatec trávovitý a pestrý, mečík střechovitý, hořec hořepník, hořec brvitý apod.

I fauna je zde dosti pestrá. Při troše štěstí a pozornosti se v rezervaci můžeme setkat s chřástalem polním, křepelkou polní, ťuhýkem šedým či ostřížem lesním. Obojživelníci jsou zde zastoupeni kuňkou žlutobřichou či skokanem hnědým, z plazů můžeme uvést slepýše křehkého. Lokalita je poměrně bohatá i na výskyt ohrožených druhů motýlů. Byl zde zaznamenán výskyt jasoně dymnivkového, ohniváčka modrolesklého, perleťovce dvouřadého a kopřivového, žluťáska barvoměnného či bělopáska topolového.

V minulosti na zdejších loukách docházelo k nesprávným zásahům, které způsobily mimo jiné i sesuv půdy. Tato skutečnost měla neblahý vliv na místní flóru, nejvíce ohrožen byl právě všivec statný, který poté téměř vymizel. Díky výsevu semen a vysazováním mladých rostlinek byl tento druh na lokalitě zachráněn a zdobí místní louky dodnes. Ty jsou pravidelně koseny, jen v místech obtížně přístupných vzniká problém s postupným zarůstáním.  

 

Informace o poloze:

Odkaz na mapy.cz:   www.mapy.cz 

GPS souřadnice:      48°53'11.182"N, 17°37'27.141"E

 

ČERTORYJE 

Národní přírodní rezervace Čertoryje, ležící na katastru obcí Hrubá Vrbka, Kněždub a Tvarožná Lhota, je rozsáhlým komplexem květnatých bělokarpatských luk s vysokou krajinářskou hodnotou a výskytem četných druhů chráněných rostlin a živočichů. Celkem zde roste více než 500 rostlinných druhů, z toho např. dvacet různých druhů orchidejí, několik druhů kosatců, lilie, hořce aj. Z botanického hlediska je významné i ochranné pásmo rezervace zvané „Vojšické louky“. Pod tímto názvem zná tuto lokalitu většina místních obyvatel. Z živočišné říše zde najdeme skutečné poklady naší fauny, např. sekáče, více než tisíc druhů motýlů (!), několik druhů brouků, plazů, obojživelníků a ptáků, přičemž jeden rostlinný a jeden živočišný druh se vyskytuje pouze zde jako na jediném místě v naší republice. Na území rezervace se vyskytují tisíce solitérních dubů a keřů, které tomuto místu dodávají ráz anglického parku. 

 

Informace o poloze:

Odkaz na mapy.cz:   www.mapy.cz 

GPS souřadnice:      48°51'29.790"N, 17°24'52.192"E

 

 

Použité zdroje:

Chráněná území okresu Hodonín. Vydavatel: Okresní úřad Hodonín, referát životního prostředí. Autoři: J. W. Jongepier, P. Bezděčka, Š. Hauserová, Z. Kučera, M. Paličková. 2002

 

 

logo-bottom

inCity-logo-color-basic Facebook-logo-1817834